ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОДАЖУ

Покращіть ваш
досвід отримання візи

TLScontact розробив різноманітні послуги, щоб поліпшити ваш досвід отримання візи. Скористайтеся можливістю дізнатися більше про додаткові послуги TLScontact та Візово Імміграційної Служби Великобританії.


ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ОФЕРТА

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА", зареєстроване відповідно до законодавства України, в особі Генерального директора Колінька Ігоря Олександровича, що діє на підставі Статуту, цим пропонує укласти договір оплатного надання послуг на наступних умовах з будь-якою особою, яка відповідає критеріям, викладеним у п. 1.6 нижче

Ця Оферта являє собою пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА" (далі – «Виконавець», «ТЛСКОНТАКТ») укласти Договір надання послуг (далі – «Договір») з прийому заяв на отримання візи від фізичних осіб на зазначених нижче умовах з тими фізичними особами, які попередньо пройшли реєстрацію на сайті ТЛСКОНТАКТ і мають намір отримати візу від Візової та імміграційної служби Великобританії (далі – «ВІС»).

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (далі по тексту – «ЦКУ»), даний документ є офертою і в разі прийняття викладених нижче умов, надання згоди на обробку персональних даних Виконавцю, а також попередньої реєстрації на сайті Виконавця, особа, що здійснила Акцепт цієї Оферти, стає Замовником у відповідності з пунктом 2 статті 638 ЦКУ (акцепт Оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті), що беззастережно приймається сторонами.

ТЛСКОНТАКТ-юридична особа, створена та чинна відповідно до законодавства України.

ТЛСКОНТАКТ не має повноважень Візової та імміграційної служби, і також ні за яких обставин не несе відповідальність за вирішення Візової та імміграційної служби про видачу або відмову у видачі візи, термін розгляду візової заяви, а також за запит Візової та імміграційної служби додаткових документів та/або призначення співбесід для отримання візи на вимогу Візової та імміграційної служби.  ТЛСКОНТАКТ, в тому числі, його співробітники, не мають право коментувати і роз'яснювати регламент візової та імміграційної служби.

Цей договір поширюється тільки на послуги, надання і оплата яких здійснюється Виконавцю безпосередньо і не регулює:

  • Послуги, виконавцем яких і одержувачем оплати за які виступає Візова і імміграційна служба, а саме частині оплати візового збору і сервісного збору за проведення процедури ДНК-тестування, а також Послуга прискореного розгляду заяв (не на ПМЖ);
  • Послуга прискореного розгляду заяв (на ПМЖ);

ТЛСКОНТАКТ володіє винятковим правом на всю інформацію, розміщену на сайті.

ВГОРУ

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Оферта - цей документ «Оферта на укладення Договору про надання послуг», розміщений на сайті Виконавця.

1.2. Акцепт-повне і беззастережне прийняття умов оферти замовником відповідно з пунктом 2 статті 638 ЦКУ шляхом підписання замовником згоди на обробку персональних даних і попередньої реєстрації заявника на сайті Виконавця.

1.3. Сайт - інформаційний ресурс, розміщений Виконавцем в мережі Інтернет за адресою.

1.4. Послуги – прийом і обробка Заяви(ий) від Замовника, зняття біометричних даних Виконавцем і передача Заяв і біометричних даних Візової та імміграційної служби згідно з його правилами і Регламентами, а також надання додаткових послуг, опис яких зазначено на сайті Виконавця у розділі Додаткові послуги.

1.5 Віза - документ(и), оформлений(-і) на підставі рішення Візової та імміграційної служби, що підтверджує(ють) або обмежують право в'їзду іноземного громадянина на територію іноземної держави на визначених у цьому (тихий) документах умовах.

1.6. Замовник-фізична особа, яка вчинила Акцепт, внаслідок якої договір вважається укладеним між цією особою та ТЛСКОНТАКТ.

1.7. ВІС-Візова та імміграційна служба Великобританії, яка входить до складу Міністерства внутрішніх справ Великобританії. Інтернет-адреса сайту https://www.gov.uk. До моменту реєстрації на сайті Виконавця Заявник зобов'язується самостійно ознайомитися з типами віз, а також іншими вимогами і документами, які необхідні для подачі візової заяви та інших документів для законного перебування та перебування на території Великобританії.

ВГОРУ

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 Організаційний порядок надання послуг розміщений на сайті ТЛСКОНТАКТ. Акцепт Замовником цієї Оферти означає, що Замовник належним чином ознайомлений з запропонованим порядком і повністю з ним згоден.

2.2 Виконавець зобов'язується:

2.2.1 з метою виконання Договору Виконавець здійснює наступні дії:

  • передає в Віс заяви на візу, отримані від замовника і комплект документів (при необхідності).  Вся інформація, вказана в Заяві Замовником, вважається повною і достовірною і відповідальність за незаявлення будь-якої інформації і/або її відсутності лежить на Замовнику. Комплект документів надається Замовником відповідно до інформації, розміщеної на сайті ВІС. ;
  • здійснює зняття біометричних даних Замовника і передає ці дані по електронних каналах зв'язку ВИС;
  • отримує паспорти з ВІС після того, як заяву було розглянуто ВІС;
  • здійснює доставку паспортів після розгляду Заяв в Візовий центр за місцем подання Заяви Замовником та/або за вказаною ним адресою допомогою кур'єрської служби, в разі якщо ця додаткова послуга була замовлена й оплачена;
  • інформування про статус розгляду Заяви та про паспорти готовності Замовника до отримання, у разі якщо така послуга була оплачена Замовником Виконавцю;
  • надання інших додаткових послуг у разі якщо вони були оплачені замовником Виконавцю відповідно до організаційного порядку надання послуг на сайті Виконавця.

2.3 Виконавець має право:

2.3.1 відмовитися від надання послуг у разі порушення Замовником порядку оплати, встановленого цим Договором.

2.3.2 Залучати третіх осіб для цілей надання послуг Замовнику, ВІС та інших третіх осіб, тільки у разі якщо надання додаткових послуг Виконавця, вимагає наявності спеціальних дозволів і ліцензій (операторів стільникового зв'язку, служби кур'єрської доставки).

У разі залучення для надання послуг третіми особами Виконавець відповідає в розмірі і в межах, передбачених чинним законодавством, а саме за послугу – «СМС-повідомлення» Виконавець не може нести відповідальність за доставку повідомлення і терміни доставки повідомлення, так як послуга здійснюється за допомогою оператора стільникового зв'язку і залежить у тому числі від Виконавця (знаходження поза зоною доступу мережі, збій операторів зв'язку), за послуги – «Кур'єрська доставка» Виконавець залучає кур'єрську службу, яка має необхідні дозволи для здійснення перевезень та відповідає перед Замовником лише в межах сум, передбачених чинним законодавством у сфері вантажоперевезень.

2.3.3 У разі несплати Замовником Послуг, Договір вважається розірваним з ініціативи Замовника і не тягне правових наслідків для сторін.

2.3.4 Виконавець не несе відповідальності за матеріальну шкоду та / або моральну шкоду, заподіяну Замовнику в наступних випадках:

2.3.4.1 у разі відмови у видачі візи, збільшення термінів розгляду заяв, невидачі або несвоєчасної видачі візи ВІС на будь-яких підставах за відсутності вини Виконавця.

2.3.4.2 у разі вимоги ВІС про надання додаткових документів або виклик замовника на співбесіду.

2.3.4.3 У разі втрати ВІС Паспорта Замовника, а також його недійсності або невідповідності вимогам Регламенту, встановленого ВІС.                      

2.3.4.4 У разі допущення співробітниками ВІС помилок при оформленні візи.

2.3.4.5. За дотримання термінів розгляду візової заяви ВІС, в тому числі по послугах " послуга прискореного розгляду заяв (не на ПМЖ)» і «послуга прискореного розгляду заяв (сімейна імміграція/ПМЖ)».

2.3.4.6. За надання послуг ВІС проведення процедури «ДНК-тестування».

2.3.5. Виконавець має право реалізовувати товар та/або Послуги, зазначені на сайті Виконавця. Ціна товарів та / або послуг, а також їх опис вказується на сайті.

2.4. Замовник зобов'язується:

2.4.1 Замовник зобов'язаний ознайомитися з цими умовами до початку надання послуг та їх оплати на сайті Виконавця та акцепту умов цієї Оферти.

2.4.2 здійснити оплату послуг Відповідно до умов цього Договору та організаційного порядку надання послуг (п. 2.1). При цьому справжнім Виконавець звертає увагу, що ціни та умови оплати вказані на сайті Виконавця.

2.4.3 Самостійно, своїми силами і за свій рахунок зібрати документи, необхідні для отримання Візи.

2.4.4 Вчасно надати всі необхідні достовірні відомості і справжні документи для надання послуг про нього самого і про осіб, яким будуть надані послуги згідно із заявою Замовника. Відмова від надання паспорта замовника і заяви може розглядатися як розірвання договору з ініціативи замовника. Замовник повністю несе відповідальність за достовірність наданих ним відомостей.

2.4.5 Надати Виконавцю точну і достовірну інформацію про його поштову адресу, телефон, e-mail, а також іншу інформацію, необхідну Виконавцю для оперативного зв'язку з Замовником.

2.4.6 в приміщенні візових центрів виконавця, адреси яких вказані на сайті, дотримуватися правила перебування у візовому центрі, передбачених цією Офертою. Додаткові правила, не передбачені Офертою, можуть також доводитися до відома Замовника співробітниками Виконавця. Інструкції співробітників виконавця, в тому числі, але не обмежуючись дотриманням контрольно-пропускного режиму, правил перебування у візовому центрі, правил подачі документів та отримання паспортів, є обов'язковими для замовника. У разі невиконання таких приписів, а так само недотримання зазначених правил Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг. У зв'язку з тим, що Об'єкт – Візовий центр є місцем масового перебування людей, в цілях забезпечення безпеки, Виконавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні і допуск на територію Візового центру осіб, які перебувають у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а також у разі прояву агресії та/або іншої форми поведінки, яка дає підстави вважати, що заявник може яким-небудь чином заподіяти шкоду іншим заявникам, співробітникам Візового центру та/або майну Виконавця. У разі порушення громадського порядку Виконавець має право викликати співробітників правоохоронних органів для вирішення конфліктних і/або спірних ситуацій.

2.4.7 ознайомитися зі справжньою офертою, правилами перебування у візовому центрі. Приймаючи умови оферти, замовник втрачає право посилатися на необізнаність про умови оферти, правилами перебування у візовому центрі.

2.4.8 Дотримуватися контрольно-пропускного режиму, що встановлений у Візовому центрі. Замовник зобов'язаний ознайомитися зі списком речей, заборонених до проносу на територію візового центру. Для входу на територію візового центру Замовник зобов'язаний пройти через рамку металодетектора. У разі якщо Замовник має при собі ручну поклажу та інший багаж Замовник, на прохання персоналу охорони, відкриває і показує вміст ручної поклажі або іншого багажу, що проноситься з собою.  У разі відмови Замовника від перегляду ручної поклажі або багажу, а також відмови на прохання залишити ручний багаж або багаж за межами території Візового центру, Замовнику не можуть бути надані Виконавцем послуги.

2.4.9 На території візового центру заборонена фото - та/або відеозйомка. У випадку порушення даного пункту Виконавець має право зробити Замовнику попередження про порушення правил перебування у Візовому центрі, а в разі фото або відеозйомки попросити негайно видалити фото або відео. У разі повторного порушення Виконавець має право попросити Замовника покинути територію Візового центру на підставі порушення правил перебування у Візовому центрі.

2.4.10 На час перебування на території візового центру не можна приймати їжу та/або вживати спиртні і безалкогольні напої, за винятком того, що запропоновано у Візовому центрі.

2.4.11 Отримати паспорт особисто або уповноважити іншу особу на одержання свого паспорта, тобто за свій рахунок і своїми силами здійснити всі необхідні дії для уповноваження та передоручення іншій особі право на отримання паспорта.

2.5 Замовник має право:

2.5.1 Знайомитися з ходом надання Послуг.

2.5.2 Отримувати інформацію про порядок надання послуг від Виконавця.

2.6 Зобов'язання з надання послуг виникає у виконавця з дати відвідування Візового Центру та здачі біометричних даних, а в разі надання додаткових послуг - з дати замовлення та оплати таких додаткових послуг, при цьому.

2.7 Зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними належним чином в незалежності від результату розгляду ВІС Заяви Замовника.

2.8 Виконавець вважається належним чином виконав всі зобов'язання за цим Договором з дати повернення паспорта Замовнику після розгляду ВІС Заяви на Візу. У разі якщо паспорт був переданий ВІС виконавцем і не був повернутий Виконавцю ВІС, то в такому випадку Виконавець не несе відповідальності за неповернення і/або утримання паспорта ВІС.

ВГОРУ

3. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1 Замовнику необхідно надати особисту інформацію при реєстрації. Особиста інформація не збирається без відома Замовника. Замовник до початку надання послуг зобов'язується дати згоду на обробку своїх персональних даних у відповідності з п. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» для обробки біометричних даних та/або спеціальних категорій персональних даних та ознайомитися з Політикою конфіденційності щодо обробки персональних даних для користувачів сайту і заявників, розміщеної на Сайті Виконавця.

3.2 Під час процесу подачі заяви Замовники погоджуються надавати достовірну інформацію, в тому числі, але не обмежуючись, персональні дані. ТЛСКОНТАКТ не несе відповідальність за достовірність наданої персональної інформації.

3.3 Будь-яка персональна інформація, надана на цьому Сайті, використовується виключно для обробки візової заяви Замовника.

3.4 Замовник має право змінити і виправляти особисті дані до моменту здачі біометричних даних, як на сайті Виконавця в своєму особистому кабінеті, так і при подачі Заяви, для чого Замовнику необхідно внести виправлення своїх даних своєю рукою із засвідченням підписом в роздрукованому Заяві, на підставі такого виправлення Виконавець вносить зміни або доповнення в електронні системи і передає Заяву ВІС c змінені та/або виправленими особистими даними. Після того як замовник здав біометричні дані ніяких змін або виправлень в заяву внесено бути не може.

3.5 Надана інформація стає доступною ВІС.

3.6 Під час процедури подання Заяви, особиста інформація може бути передана Виконавцем допомогою транскордонної передачі персональних даних електронними каналами зв'язку для резервного копіювання та зберігання на серверах резервного копіювання Виконавця за кордоном, в цілях безпеки при подачі документів на візу, а також щоб уникнути втрати даних. Цей тип передачі здійснюється з використанням захищеного протоколу і шифрування Secure Sockets Layer (SSL). Всі збережені файли, в тому числі і ті, які зберігаються на серверах резервного копіювання Виконавця за кордоном, перебувають в зашифрованому вигляді. Ніяких копій, в будь-якому форматі, не зберігається. Згода Замовника, таким чином, відноситься прямо до передачі особистої інформації.

3.7. ТЛСКОНТАКТ обробляє персональні дані у відповідності з затвердженою і введеною в дію Політикою конфіденційності щодо обробки персональних даних для користувачів сайту і заявників, яка є загальнодоступним документом, розміщеному на сайті ТЛСКОНТАКТ.

ВГОРУ

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ

4.1 Замовник, що реєструється на цьому Сайті самостійно несе відповідальність за збереження паролів в секреті.

4.2 Замовник несе повну відповідальність за будь-яке використання його облікових записів.

4.3 При виявленні будь-якого недозволеного використання облікових записів і паролів, Замовник негайно інформує про це ТЛСКОНТАКТ шляхом відправлення повідомлення.

ВГОРУ

5. АНОНІМНІСТЬ ДАНИХ

5.1 Будь-яка інформація, одержана (фізично або в електронному вигляді) ТЛСКОНТАКТ під час обробки заяви на візу, знищується у строки, погоджені з ВІС за укладеним і діючого договору з ТЛСКОНТАКТ на прийом і опрацювання візових заяв, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати повернення паспорта Замовнику, за винятком тієї інформації, яка необхідна згідно з законодавством України для підтвердження факту надання послуг та правомірності обробки персональних даних Виконавцем. При цьому Виконавець використовує інформацію, яка необхідна відповідно до законодавства України для підтвердження факту надання послуг і правомірності обробки персональних даних виконавцем, що містить персональні дані, тільки з метою архівації і тільки на той термін, який встановлений ЦКУ.

ВГОРУ

6. ПРИМІТКА

6.1 ТЛСКОНТАКТ не зберігає особисту інформацію (фізично або в електронному вигляді), що відноситься до Замовника довше, ніж на період часу, необхідний для надання Послуг.

6.2 ТЛСКОНТАКТ не продає і не передає інформацію Замовника третім особам.

6.3 ТЛСКОНТАКТ залишає за собою право вносити доповнення або зміни в цей Договір в будь-який час.

6.4 ТЛСКОНТАКТ зобов'язується забезпечити безпеку персональних даних Замовника і дотримуватися законів і правил про захист персональних даних України. ТЛСКОНТАКТ надає ВІС доступ до особистої інформації, зібраної для цілей візових заяв.

6.5 Будь-які особисті дані, наявні у ТЛСКОНТАКТ, обробляються та зберігаються відповідно до чинного законодавства України в галузі захисту персональних даних, а також міжнародних нормативних правових актів, ратифікованих Україною в порядку, передбаченому законом.

ВГОРУ

7. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1 замовник оплачує послуги у розмірі, передбаченому Умовами цього Договору, та відповідно до організаційного порядку надання послуг (п. 2.1).

7.2.1.  Замовник проводить оплату візового збору та/або сервісного збору за «ДНК-Тестування», у розмірі встановленому ВІС, за допомогою онлайн оплати через сайт ВІС: www.gov.uk або www.visa4uk.fco.gov.uk. ВІС є одержувачем коштів за оплату візового збору.

7.2.2. Замовник проводить оплату додаткових послуг, зазначених на сайті Виконавця способами, доступними і застосовуваними на Сайті Виконавця і у Візовому центрі Виконавця. При здійсненні оплати Виконавець дотримується вимог чинного законодавства України.

Оплата за допомогою банківської картки відбувається через авторизаційний сервер процесингового центру з використанням:

  • VISA International; 
  • MasterCard Worldwide. 

7.3 Порядок надання послуг та оплати додаткових послуг вказані на Сайті.

7.4 Оплата візового та/або оплата додаткових послуг не є гарантією отримання Візи. При прийнятті рішення про відмову у видачі візи, а так само при відмові Замовника від послуг після акцепту цієї Оферти, повернення оплачених відповідно до п. 7.2.1.-7.2.2. зборів не проводиться. Повернення візового збору, сервісного збору може бути зроблений тільки ВІС допомогою запиту повернення (refund) за даною Заявою у особистому кабінеті Замовника на сайті GOV.UK або visa4uk або в разі недоступності функції повернення в Особистому кабінеті допомогою відправки повідомлення на сайті ВИС.

7.5. Оплачуючи додаткові послуги, Замовник підтверджує свою обізнаність про склад і порядок надання даних Послуг, а також висловлює свою згоду скористатися оплаченими послугами.

7.6. Замовник згоден з тим, що видача візи ні за яких обставин не є результатом надання послуг. Отже, відмова у видачі Візи не є неналежним виконанням Виконавцем умов Договору.

7.7. Замовник згоден з тим, що для деяких Послуг (наприклад, мобільний біометрія) остаточна вартість Послуги не може бути розрахована заздалегідь, оскільки розраховується виходячи з витрат, здійснених Виконавцем на її надання, у тому числі транспортних витрат до місця надання послуг, обраного Замовником, кількості Заявників.

ВГОРУ

8. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ З БОКУ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник згоден з тим, що повернення коштів при відмові від оплачених послуг здійснюється тільки щодо грошових коштів, одержувачем яких є ТЛСКОНТАКТ. Грошові кошти, отримані візовою та імміграційною службою, відшкодовуються службою в порядку, передбаченому правилами і регламентами ВІС.

8.2. Відмова у видачі візи або відкликання заяви на візу після того, як воно надійшло на розгляд Служби, не є підставами для повернення коштів Замовнику.

8.3. Замовник має право відмовитися від Послуг у будь-який момент до початку їх надання при повному поверненні з боку Виконавця сплачених Замовником грошових коштів.  Повернення вартості послуг проводиться тільки в разі якщо Замовник фактично оплатив зазначені послуги. Повернення коштів здійснюється тим самим способом, яким була здійснена оплата вищевказаних послуг.

У разі оплати послуг банківською картою на сайті Виконавця, повернення здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту з якої проводилася оплата послуг покупцем або, за письмовою заявою покупця, на інший банківський рахунок покупця в межах України у встановлені законодавством терміни. Термін зарахування коштів на рахунок банківської картки покупця залежить від банку емітента картки та визначений у 30 календарних днів.

8.4. ТЛСКОНТАКТ зобов'язується повернути сплачені Замовником кошти за вже надану Послугу, в разі якщо останній має документально підтверджені докази неналежного надання Послуги з приймання та обробки заяв на видачу візи.

8.5. Замовник має право відмовитися від послуги в будь-який момент до початку її надання шляхом попереднього повідомлення TLScontact про відмову. Крайні терміни повідомлення залежать від типу Послуги:

Послуга

Зміст послуги

Термін відмови

Примітка

Прайм-тайм сервіс

Послуга дозволяє Замовнику подати заяву в неробочі години Візового центру

при виборі подачі заяви в неробочі години Візового центру Замовник повинен повідомити Виконавця не пізніше закінчення робочого дня, що передує дню, обраного для подачі заяви.

При повідомленні Замовником Виконавця в зазначені терміни, ТЛСКОНТАКТ не повертає Замовнику сплачені грошові кошти в силу необхідності покрити фактичні витрати, понесені у зв'язку з адміністративними та організаційними процедурами надання Послуги.

Преміум Сервіс

Послуга дозволяє Замовнику скористатися комфортабельним VIP-зал для очікування, повним супроводом подачі заяви з боку співробітника Візового центру і низкою додаткових послуг

Замовник повинен повідомити ТЛСКОНТАКТ про відмову від послуги до початкового відвідування залу підвищеного комфорту (ВІП зал).

З моменту входу Замовника в зал підвищеного комфорту (ВІП зал) і прикріплення до нього співробітника, що супроводжує подачу візової заяви, послуга вважається наданою.

Послуга Групова Подача

Послуга дозволяє одночасно кільком замовникам подати візові заяви у складі групи (для працівників юридичних осіб, туристичних агентств або багатодітних сімей).

Заявник повинен повідомити ТЛСКОНТАКТ про відмову від послуги до подачі першої візової заяви.

 

Мобільна біометрія (послуга подачі заяви на візу поза візовим центром)

Послуга дозволяє Замовникам подати візову заяву у зручному для Замовника місці, узгодженому з Виконавцем, за межами Візового центру.

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову не пізніше дня, що передує дню, обраному для подачі візової заяви.

Замовник погоджується з тим, що у цьому випадку Виконавець повертає йому кошти за вирахуванням фактично понесених витрат (наприклад, ціни проїзних документів, придбаних Виконавцем для співробітників з метою їх прибуття за місцем надання послуги, а також витрат на оренду приміщень та інших необхідних у цілях надання послуги витрат).

Сканування документів у візовому центрі

Допомога в скануванні документів і завантаження на платформу ВІС.

Замовник повинен повідомити ТЛСКОНТАКТ про відмову від послуги до початку її надання (сканування будь-якого з документів і завантаження такого документа на платформу ВІС).  Максимальна кількість документів для сканування не обмежена Виконавцем. Заявник має право самостійно вирішувати які із супровідних документів будуть додані до візової анкети відповідно до вимог, розміщених і встановлених ВІС. При цьому співробітники Виконавця не вправі давати коментарі та роз'яснення регламентів ВІС.

З моменту завантаження сканованого документа на платформу ВІС.

Отримання паспорта в неробочий час

Послуга дозволяє Замовнику забрати паспорт з відповідного Візового центру в неробочий час відділу видачі паспортів.

при виборі отримання паспорта у вечірні години після закриття відділу видачі паспортів Візового центру Замовник повинен повідомити Виконавця не пізніше закінчення робочого дня, обраного для отримання паспорта.

При повідомленні Замовником Виконавця в зазначені терміни, ТЛСКОНТАКТ не повертає Замовнику сплачені грошові кошти в силу необхідності покрити понесені витрати, понесені у зв'язку з адміністративними та організаційними процедурами надання Послуги.

Кур'єрська доставка

Послуга дозволяє Замовнику отримати паспорт після прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі візи без фізичної присутності у відповідному Візовому центрі.

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову від послуги до передачі паспорта замовника службі кур'єрської доставки.

Після надходження паспорта кур'єру відмова від послуги неможлива.

Подача без паспорта

Послуга дозволяє замовнику залишити паспорт при собі на час обробки візової заяви до моменту отримання рішення ВІС.

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову від Послуги до завершення процесу подачі візової заяви у Візовому центрі в день подання.

 

СМС-повідомлення

Послуга дозволяє замовнику отримати СМС-повідомлення про готовність паспорта до видачі.

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову від Послуги до завершення процесу подачі візової заяви у Візовому центрі в день подання.

Виконавець не може нести відповідальність за доставку повідомлення і терміни доставки повідомлення, так як послуга здійснюється за допомогою оператора стільникового зв'язку і залежить у тому числі від Виконавця (знаходження поза зоною доступу мережі, збій операторів зв'язку)

Допомога в заповненні візової анкети

Послуга дозволяє Замовнику скористатися допомогою співробітника ТЛСКОНТАКТ при заповненні анкети на візу. Послуга передбачає, що співробітник зафіксує усні відповіді замовника і внесе дані в суворій відповідності з озвученою ним інформацією. Зверніть увагу, що співробітники не мають права давати замовникам поради щодо відповідей на питання анкети.

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову від Послуги до початку процесу подачі заяви на візу у Візовому центрі в день подання.

 

Копіювальні послуги

Послуга дозволяє замовнику зробити копії поданих разом з візовою заявою документів у Візовому Центрі.

 

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову від Послуги до початку процесу копіювання документів у Візовому центрі.

 

Подача без попереднього запису

Послуга дозволяє Замовнику подавати заяву на візу у Візовому центрі ТЛСКОНТАКТ в будь-який час без попереднього запису.

До початку збору біометричних даних, при цьому, послуга вважається фактично наданої в повному обсязі з моменту завершення обробки персональних даних, біометричних.

У разі якщо послуга була придбана спільно з послугою «Сканування документів у візовому центрі», відмова можлива тільки до моменту початку сканування будь-якого з документів і завантаження такого документа на платформу ВІС.

Переклад документів

У разі необхідності перекладу документів для подачі візової заяви та/або комплекту документів для візи, Замовнику надається послуга з перекладу документів.

Замовник має право відмовитися від послуг з перекладу в будь-який час.

Виконавець має право при відмові Замовника від послуг з переказу утримати частину грошових коштів пропорційно фактично наданим послугам з одночасним наданням Замовнику частково наданих послуг.

Нотаріальне засвідчення документів

Виконавець надає і організовує завірення документів у нотаріуса.

Для посвідчення копій документів – оригінали документів повинні бути пред'явлені нотаріуса.

Для посвідчення підпису на згодах та/або інших документів необхідна присутність особи, Підпис якої засвідчується з наявністю у неї оригіналу документа, що посвідчує особу.

Виконавець має право відмовитися від послуг у будь-який час.

Виконавець має право при відмові Замовника від послуг з перекладу утримати частину грошових коштів пропорційно фактично наданих послуг у разі якщо документи були нотаріально посвідчені та/або Виконавець поніс інші фактичні витрати.

Друк документів

Послуга дозволяє замовнику роздрукувати документи, що подаються разом з візовою заявою або візову заяву та/або інші документи безпосередньо у Візовому Центрі.

Замовник повинен повідомити Виконавця про відмову від Послуги до початку процесу роздрукування документів у Візовому центрі.

 

 

 

8.6. При реалізації товарів Виконавцем, Замовник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту покупки Товару здійснити повернення Товару при одночасному дотриманні наступних умов: 1) невикористання товару та його цілісності; 2) наявності касового і/або товарного чека.

ВГОРУ

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО. МОВА ДОГОВОРУ

9.1 всі суперечки і розбіжності, що виникли у зв'язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9.2 В усьому іншому, що прямо не передбачено умовами Договору, сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

9.3 Цей Договір складено українською мовою.

ВГОРУ

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1 Цей Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником цієї Оферти відповідно до п. 1.2 Договору і діє до виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

10.2 Будь-які зміни та/або доповнення умов цього Договору здійснюються шляхом розміщення нової версії Оферти на сайті Виконавця.

10.3 Розірвання договору здійснюється з підстав, передбачених чинним законодавством України.

ВГОРУ

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Повне найменування:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА"

Скорочене найменування: ТОВ "ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА"

Адреса місцезнаходження: бульвар Вацлава Гавела, 6, корп 3, Київ, Україна, 03124

Поштова адреса: бульвар Вацлава Гавела, 6, корп 3, Київ, Україна, 03124

ЕДРГПОУ: 38984214

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

ВГОРУ